Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Firma > Ordo Iuris: Zakład pracy to nie miejsce indoktrynacji

Ordo Iuris: Zakład pracy to nie miejsce indoktrynacji

W mediach nie milkną echa sprawy zwolnienia pracownika IKEI, który na prywatnym profilu firmy – cytując fragmenty Pisma Świętego – wyraził swoje krytyczne poglądy na temat aktów homoseksualnych. Niestety w przypadku wielu publikacji skala niedomówień i przeinaczeń – zwłaszcza co do obowiązującego w Polsce prawa – jest tak duża, że w istotny sposób wprowadza opinię publiczną w błąd. Przykładem takiego tekstu jest zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” artykuł A. Rozwadowskiej pt. „Ziobro nie zna kodeksu pracy i orzecznictwa sądów? Tomasz został zwolniony z Ikei nie za poglądy, ale za mowę nienawiści”. Autorka twierdzi w nim, że pracodawcy są zobligowani do walki z dyskryminacją pracowników prowadzących homoseksualny styl życia, np. poprzez prowadzenie specjalnych warsztatów czy ustanowienie specjalnych procedur skargowych. Tymczasem zgodnie z polskim prawem zainteresowanie pracodawcy seksualnością pracowników czy ich poglądami i ocenami w tej materii jest po prostu nielegalne. I ani dbanie o wizerunek firmy, ani zaangażowanie w promowanie określonej ideologii nie zmieniają tego stanu rzeczy. 

Zakaz dyskryminacji dotyczy pracodawcy

Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czego w istocie dotyczy zakaz dyskryminacji pracowników oraz kto i w jakim zakresie ma obowiązek „niedyskryminowania”. Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy „pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”. Już z samego brzmienia tego przepisu jasno wynika, że to „pracownicy powinni być równo traktowani”, a więc zakaz dyskryminacji dotyczy pracodawców, a nie pracowników pozostających ze sobą w stosunkach wynikających jedynie ze wspólnego zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Mówiąc inaczej, zakaz dyskryminacji nie dotyczy relacji koleżeńskich, a jedynie podległości, jaką charakteryzuje się relacja pracodawcy z pracownikiem.

Zgodnie z unijnym i polskim prawem – czego wyrazem jest chociażby art. 183b § 4 Kodeksu pracy – ograniczanie dostępu do zatrudnienia czy różnicowanie sytuacji pracowników ze względu na ich poglądy jest dopuszczalne tylko w sytuacji, kiedy pracodawcą jest kościół lub inny związek wyznaniowy (ściślej tzw. wyznaniowa osoba prawna), a także organizacje, których etyka opiera się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie. Mówiąc wprost – we wszystkich pozostałych zakładach pracy religia i przekonania pracowników w ogóle nie mogą być przedmiotem zainteresowania pracodawcy. I to właśnie temu celowi służą regulacje prawne zakazujące dyskryminacji czy molestowania. Stąd też w żadnym wypadku nie oznacza to możliwości, a tym bardziej obowiązku, podejmowania wszelkich działań motywowanych walką z dyskryminacją – zwłaszcza takich, które godziłyby w prawa pracowników, w tym tak fundamentalne, jak wolność słowa czy wolność sumienia i religii. 

Wyrażanie swoich poglądów nie narusza zasad współżycia społecznego – zwłaszcza, gdy komentuje się sytuację, której się nie sprowokowało

Tymczasem w przypadku pana Tomasza mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją. W odpowiedzi na list skierowany przez firmę IKEA do swoich pracowników, w którym zachęcano do popierania ideologii LGBT, pan Tomasz zacytował fragmenty Pisma Świętego odnoszące się do moralnej oceny czynów homoseksualnych. Warto zaznaczyć, że IKEA w swoim liście wskazywała, że jej pracownicy powinni używać „języka włączającego” (np. sformułowania „partner” obok „mąż” i „żona”), pytać o preferowane imię i zaimek osoby „transpłciowej” (np. ich), czy angażować „kolegów LGBT+” w rozmowy na temat ich partnerów i rodzin. Odpowiadając na tak jawne obligowanie pracowników do realizacji postulatów LGBT i używania ideologicznej nowomowy pan Tomasz wyraził swój protest uzasadniony przekonaniami religijnymi, stwierdzając, że „akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia” i popierając swoje stanowisko powszechnie znanymi cytatami z Pisma Świętego. 

Nie rozwijając wątku przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka, które przysługują każdemu, trzeba tylko przypomnieć, iż wolność słowa to nie tylko możliwość wyrażania poglądów lansowanych przez określone grupy i popierane przez wpływowe organizacje czy koncerny. Wolność słowa – w swym fundamencie – obejmuje także negatywną ocenę moralną zachowań homoseksualnych czy krytykę poszczególnych lub nawet wszystkich roszczeń i postulatów wysuwanych przez środowiska LGBT. Analogicznie rzecz ma się w przypadku wolności sumienia i religii, która – co od wielu lat podkreśla Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu oraz polski Trybunał Konstytucyjny – polega nie tylko na swobodzie przyjmowania wiary, ale również jej głoszenia i postępowania w zgodzie z przyjętymi przekonaniami i wartościami. Niewątpliwie zachowanie pana Tomasza z pewnością mieści się w ramach wyznaczonych przez obie wolności. Nie powinna też nikogo dziwić, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę, że biblijna i chrześcijańska ocena aktywności homoseksualnej (której w kontekście nauczania Kościoła Katolickiego nie można utożsamiać z homoseksualizmem) jest powszechnie znana. Potwierdza to zarówno stanowisko przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, jak i innych kościołów chrześcijańskich, jak np. przewodniczącego Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów pastora M. Wicharego. Zresztą wolność słowa i religii gwarantuje także bardziej krytyczną ocenę aktów homoseksualnych niż prezentuje Kościół Katolicki. Z tego powodu – w świetle polskiego prawa – nie jest dopuszczalne wymaganie od kogokolwiek, aby akceptował określone poglądy i postawy ideologiczne, a tym bardziej nie może tego czynić pracodawca względem pracownika. Nie można też wymagać od pracownika, że nie będzie reagował na sytuacje, w których zostanie postawiony przez działającego bezprawnie pracodawcę. Wpis pana Tomasza był właśnie taką reakcją.

Kodeks pracy jasno stanowi bowiem, że molestowanie to niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (art. 183a § 5 pkt 2). W kontekście tego przepisu Sąd Najwyższy stwierdził, że niepożądane zachowanie to takie, które spotyka się z brakiem akceptacji pracownika, a mimo to jest kontynuowane (wyrok z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt II PK 229/17). Oczywiście sam „cel lub skutek” w postaci molestowania zawsze musi mieć on charakter obiektywny – a więc niezwiązany jedynie z subiektywnymi odczuciami zatrudnionego (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt II PK 210/17). Jednocześnie trzeba pamiętać, że z punktu widzenia orzecznictwa Sądu Najwyższego ocena, czy doszło do dyskryminacji musi następować z punktu widzenia kryteriów „doniosłych ze społecznego punktu widzenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2017 r., sygn. akt I PK 367/16). To zaś oznacza, że ani pracownik nie może dowolnie powoływać się na regulacje dotyczące molestowania, ani pracodawca nie ma prawa arbitralnie dobierać sfer, które zostaną objęte jego aktywnością w zakresie przeciwdziałania molestowaniu w miejscu pracy. 

W polskim społeczeństwie homoseksualny styl życia nie znajduje powszechnej akceptacji, a jego instytucjonalizacja – co znajduje wyraz zarówno w obowiązującej Konstytucji, jak i innych aktach normatywnych – jest po prostu niedopuszczalna. Jednoznacznie wynika to z treści art. 18 Konstytucji RP, zgodnie z którym małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego wynika – potwierdzany także od wielu lat przez Trybunał Konstytucyjny i Naczelny Sąd Administracyjny – specjalny status małżeństwa mężczyzny i kobiety oraz założonej na jego podstawie rodziny (zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2004 r., sygn. akt K 8/03; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2016 r., II FSK 1682/14). To zaś wykluczą możliwość instytucjonalizacji jakichkolwiek związków alternatywnych (konkurencyjnych) względem małżeństwa – zarówno między osobami różnej płci, jak i tej samej płci. 

Ani pracownik, ani pracodawca nie mogą dowolnie określać, co rozumieją przez dyskryminację

Fakt ten powinien stanowić ważny wskaźnik w zakresie prowadzenia jakichkolwiek „polityk antydyskryminacyjnych”. Zwłaszcza dlatego, że w praktyce pod pozorem przeciwdziałania dyskryminacji w rzeczywistości promuję się określone postawy i poglądy, co prowadzić może do dyskryminacji tych, którzy się z nimi po prostu nie zgadzają. Zagadnienie to jest tym bardziej kontrowersyjne, gdy dotyczy instytucji (np. przedsiębiorstw), w których świadczona praca w ogóle, nawet pośrednio, nie jest związana z czyimikolwiek preferencjami ideologicznymi. W takich miejscach pracownicy po prostu mogą oczekiwać, że ich preferencje seksualne, styl życia czy osobiste poglądy – chociażby ze względu na tak silnie współcześnie podnoszoną kwestię poszanowania sfery życia prywatnego – nie staną się przedmiotem jakiegokolwiek zainteresowania pracodawcy bądź innych zatrudnionych. 

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy Kodeksu pracy pracownik może spodziewać się, że jego poglądy będą miały istotny wpływ na jego sytuację jedynie wówczas, gdy zatrudnia się u pracodawcy o charakterze wyznaniowym bądź ideologicznym. W każdym innym przypadku pracodawca po prostu nie ma prawa w jakikolwiek sposób interesować się sferą prywatną pracownika, niezwiązaną z wykonywanymi przez niego obowiązkami. Co więcej – ma on także obowiązek przeciwdziałać sytuacjom, w których tego typu kwestie stają się przedmiotem zainteresowania innych pracowników. W zakresie tego obowiązku mieści się także niedopuszczanie do manifestowania swoich preferencji seksualnych. Jednak wówczas, gdy do tego dojdzie, nie można domagać się, aby inni pracownicy zrezygnowali ze swojego prawa do wyrażenia własnych poglądów na te kwestie. W przeciwnym razie doszłoby do rzeczywistej dyskryminacji tych, którzy np. nie podzielają założeń ideologii i postulatów politycznych LGBT.

Gdy tzw. walka z dyskryminacją oznacza… molestowanie pracowników

Żadne działania pracodawcy – w tym także antydyskryminacyjne – nie mogą prowadzić do naruszenia godności i innych dóbr osobistych pracownika (art. 111). Nie ma przy tym wątpliwości, że w ich zakres wchodzi także – wprost poręczone przez Konstytucję RP oraz akty prawa międzynarodowego – prawo do prywatności oraz wolność słowa i religii. Każdy pracownik ma prawo domagać się, że jego sfera prywatna, w tym związana z seksualnością czy wyznawanymi poglądami, nie będzie przedmiotem zainteresowania ze strony pracodawcy. Tym bardziej pracownik ma prawo żądania, że nie zostanie zobligowany do działań, które w jakikolwiek sposób naruszą jego prywatność bądź prywatność jego współpracowników.

W tym kontekście należy ocenić możliwość wprowadzenia w zakładach pracy jakichkolwiek programów antydyskryminacyjnych, odnoszących się zwłaszcza do sfery seksualności człowieka. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że sfera ta jest ściśle związana z prywatnością osoby i podlega ochronie także w tym obszarze. Stąd też podejmowanie przez pracodawcę inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji np. na tle preferencji seksualnych może prowadzić do naruszenia sfery prywatnej pracowników, zwłaszcza wówczas, gdy byliby oni w jakikolwiek sposób powodowani do ujawnienia własnych preferencji czy też do interesowania się tę sferą życia swoich współpracowników. Paradoksalnie tego typu programy tworzą realne zagrożenie wystąpienia sytuacji konfliktowych wśród pracowników i zachowań dyskryminujących – ze strony pracodawcy – zwłaszcza wobec pracowników posiadających odmienne zapatrywania od preferowanych przez pracodawcę, którzy podjęli pracę w zakładach nietrudniących się działalnością związaną np. z preferencjami seksualnymi ludzi, ich stylem życia czy zwyczajnie promujących określoną ideologię.

Takie cechy, jak płeć, poglądy czy preferencje seksualne pracownika nie mogą mieć żadnego znaczenia z puntu widzenia jego sytuacji w relacjach z pracodawcą czy innymi pracownikami. Jeżeli jednak tego rodzaju zagadnienia – wbrew obowiązującemu prawu – stają się przedmiotem jego działalności bądź zainteresowania pracowników, ma obowiązek chronić także tych zatrudnionych, którzy posiadają odmienne poglądy np. na kwestie związków osób tej samej płci. Nie ma powodu, aby dyskryminować ich ze względu na przekonania niepozostające w zgodzie z „polityką antydyskryminacyjną” pracodawcy. Zwłaszcza, że przepisy polskiego prawa w żaden sposób nie sankcjonują tego typu układów – a nawet to wykluczają – co z kolei jasno pokazuje preferencje aksjologiczne ustrojodawcy. Ich poszanowanie powinno odbywać się na każdym poziomie – w tym stosowania prawa, także regulującego relacje pracownicze. Zresztą można mieć poważne wątpliwości co do legalności działań pracodawców zmierzających do deprecjonowania instytucji prawnych, np. małżeństwa, czyli związku mężczyzny i kobiety oraz ufundowanej na jego podstawie rodziny. Takie działania wprost godzą w art. 18 obowiązującej Konstytucji RP. 

Prowadzenie kampanii, w których pracodawca w jakikolwiek sposób interesuje się seksualnością i stylem życia swoich pracowników albo – co gorsza – naciska, aby ujawnili oni swoje preferencje bądź poglądy w tej dziedzinie jest przejawem molestowania. Zwłaszcza w tych zakładach pracy, gdzie zatrudniając się nie można racjonalnie przewidzieć, że tego typu okoliczności będą w jakikolwiek sposób wpływać na sytuację pracownika. Do takich zaś przedsiębiorstw z pewnością zaliczają się firmy zajmujące się dystrybucją mebli. I nie zmieniają tego tak bardzo lansowane przez niektóre środowiska postulaty walki z „mową nienawiści” – terminu całkowicie nieznanemu polskiemu prawu, o czym również warto pamiętać.

Komentarz autorstwa Konrada Dydy i dr. Marcina Olszówki – ekspertów Centrum Analiz Instytutu Ordo Iuris

Źródło: Ordo Iuris/materiały prasowe
Zdjęcie: pxhere.com

Podobne

Leave a Reply

996 odpowiedzi na “Ordo Iuris: Zakład pracy to nie miejsce indoktrynacji”

 1. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 2. This is the perfect website for anybody who wishes to understand this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject which has been written about for many years. Excellent stuff, just great.

 3. The pain that cialis pills allergies can cause is something with cialis from canada pharmacy which untold varieties of individuals are familiar with. The truth is, nonetheless, that there are options readily available for those that seek them. Start utilizing the ideas and ideas in this item, and also you will certainly have the tools required to conquer allergies, once and for all.
  Monitor pollen forecasts and also strategy appropriately. If you have accessibility to the net, much of the popular weather forecasting websites have a section devoted to allergic reaction projections including both air quality and pollen counts. On days when the matter is going to be high, keep your windows closed as well as limit your time outdoors.
  Plant pollen, dirt, and also various other allergens can obtain caught on your skin and also in your hair as you go via your day. If you typically bath in the early morning, take into consideration switching over to an evening schedule.

 4. The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I actually believed you would have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren’t too busy seeking attention.

 5. Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t disappoint me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I really believed you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 6. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I came across this in my search for something concerning this.

 7. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however experience some technical issues using this website, since I skilled to reload the site a lot of times prior to I could get it to load properly. I were brooding about if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances occasions will sometimes have an effect on your placement in google and could harm your quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can glance out for a lot extra of your respective intriguing content. Ensure that you update this again soon..

 8. The crux of your writing while sounding reasonable originally, did not settle properly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you actually were able to make me a believer unfortunately just for a very short while. I nevertheless have got a problem with your jumps in logic and one would do well to help fill in those breaks. If you can accomplish that, I would certainly end up being impressed.

 9. I’ve learned a number of important things as a result of your post. I might also like to state that there can be situation that you will have a loan and do not need a co-signer such as a Fed Student Support Loan. But if you are getting a borrowing arrangement through a conventional loan company then you need to be willing to have a co-signer ready to help you. The lenders will base any decision over a few aspects but the greatest will be your credit history. There are some lenders that will furthermore look at your work history and decide based on this but in many cases it will hinge on your scores.

 10. May I just say what a relief to find somebody that really understands what they are talking about on the net. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to look at this and understand this side of your story. I was surprised that you’re not more popular since you surely possess the gift.

 11. An outstanding share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your internet site.

 12. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 13. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 14. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 15. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 16. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 17. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 18. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 19. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 20. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 21. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 22. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 23. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 24. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 25. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 26. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 27. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 28. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 29. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 30. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 31. I enjoy you because of all your valuable efforts on this website. My mum really loves doing investigations and it is obvious why. Most people hear all about the powerful medium you render important techniques on the website and in addition recommend participation from people about this area so our own simple princess is undoubtedly studying so much. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one conducting a first class job.

 32. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 33. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 34. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 35. I want to point out my passion for your kind-heartedness giving support to individuals that absolutely need guidance on this important niche. Your real dedication to getting the message across had been really good and have always made regular people much like me to achieve their dreams. Your amazing important guidelines implies a whole lot a person like me and much more to my office colleagues. With thanks; from all of us.

 36. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 37. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 38. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 39. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 40. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 41. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 42. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 43. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 44. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 45. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 46. A lot of what you assert is astonishingly appropriate and that makes me ponder the reason why I had not looked at this with this light before. This article truly did switch the light on for me as far as this issue goes. Nevertheless at this time there is one position I am not really too cozy with and while I try to reconcile that with the actual core idea of your position, allow me see what all the rest of your subscribers have to point out.Nicely done.

 47. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?