Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Chrześcijaństwo > Adam Bodnar, RPO, manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Adam Bodnar, RPO, manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy.

W związku z opublikowaniem w dniu 8 sierpnia br. przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara komunikatu pt. Sprawa pracownika zwolnionego z IKEA. Pracodawca i Okręgowy Inspektor Pracy odpowiadają RPO Instytut Ordo Iuris prostuje nieprawdziwe i nieścisłe informacje na temat stanu faktycznego sprawy oraz konsekwencji prawnych kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Przedmiot kontroli PIP w IKEA

Jak wynika z udostępnionej przez PIP informacji, przedmiotem kontroli IKEA retail sp. z o.o. w Krakowie było zweryfikowanie przez Inspekcję dochowania przez pracodawcę formalnej prawidłowości trybu wypowiedzenia umowy o pracę w zakresie formalnych wymogów, które określają przepisy prawa pracy. Zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w IKEA w Krakowie obejmował kontrolę pod względem:

 • wywiązania się przez Pracodawcę z obowiązku pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o pracę na czas nieokreślony;
 • zweryfikowanie treści wypowiedzenia Umowy o Pracę pod kątem obowiązku wskazania przyczyny wypowiedzenia w piśmie pracodawcy kierowanym do pracownika – bez weryfikowania jej prawidłowości;
 • wskazania w treści oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę pouczenia o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do konkretnego sądu pracy;
 • właściwym doręczeniu pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o Pracę;

PIP przeprowadziła w IKEA kontrolę w zakresie nieobjętym toczącym się przed sądem pracy (Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie, sygnatura akt IV P 733/19/N) procesem o uznanie wypowiedzenia za sprzeczne z prawem i przywrócenie do pracy.

Należy zatem podkreślić, że PIP nie badała zasadności przyczyny zwolnienia pracownika IKEA, bowiem w tym przedmiocie rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

Nieprawdziwe i nieścisłe informacje w komunikacie RPO

Treść komunikatu RPO w sposób nieuprawniony zestawia kolizję dwóch wartości: wolności wyznania oraz obowiązku przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania w miejscu pracy. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich „sprawa pracownika IKEA, zwolnionego w związku z komentarzem na temat osób LGBT, dotyka kwestii niezwykle istotnych z punktu widzenia praw człowieka – zarówno pod kątem wolności wyznania i jej granic, jak i szerszego kontekstu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy”[1].

W świetle właściwych norm prawa pracy (art. 183a oraz art. 94 pkt 2b Kodeksu Pracy) oraz Konstytucji RP (art. 32), tzw. zakaz dyskryminacji nakłada na pracodawcę szereg zobowiązań wobec pracowników. Dyskryminacja, rozumiana jako nieuzasadnione zróżnicowanie w traktowaniu, nie może nigdy być przypisana pracownikowi, w tym w szczególności pracownikowi wyrażającemu na wewnętrznym forum swoją opinię o nacechowanej ideologicznie kampanii pracodawcy. Tymczasem, w realiach sprawy zwolnionego Pana Tomasza, kluczowe znaczenie ma dyskryminacyjne naruszenie przez pracodawcę konstytucyjnie gwarantowanej wolności wyrażania poglądów oraz wolność wyznania (w tym wolność publicznego wyznawania wiary) pracownika IKEA. Ze znanej, lecz pominiętej przez RPO, treści wypowiedzenia umowy o pracę jednoznacznie wynika, że przyczyną zwolnienia Pana Tomasza był wyłącznie jego komentarz na wewnętrznym forum IKEA. Pracownik cytował w nim fragmenty Biblii oraz wyrażał motywowane religijnie oceny dotyczące praktyk homoseksualnych. Istotna dla obiektywnej oceny działania pracownika zgodność jego opinii z kryterium nauczania wspólnoty religijnej potwierdzona została przez Radę Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich, która w stanowisku z dnia 5 lipca br. stwierdziła m.in. „gratulujemy Panu Tomaszowi odwagi w wyznawaniu i obronie wiary w codziennym życiu. To jest właśnie apostolstwo świeckich postulowane przez Sobór Watykański II w dekrecie Apostolicam actuositatem oraz przypomniane przez św. Jana Pawła II w adhortacji Familiaris consortio. Pana postawa zasługuje na uznanie i naśladowanie”[2].

W treści swego komunikatu RPO przywołuje art. 100 Kodeksu Pracy, który nakazuje pracownikowi „stosować się do poleceń przełożonych” oraz „przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku”. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje także na brak zastrzeżeń PIP wobec wewnętrznych regulacji pracodawcy, czyniąc z tego argument na rzecz zasadności wypowiedzenia umowy o pracę z Panem Tomaszem.

Podkreślenia wymaga jednak, że Pan Tomasz nigdy nie kwestionował zgodności z prawem wewnętrznych regulacji IKEA. Jego zachowania nie tylko w żaden sposób nie naruszały wewnętrznych regulaminów, ale stanowiły wyraz formalnie chronionego przez pracodawcę prawa do publicznego wyrażania swojej religijności. Wewnętrzny „Kodeks Postępowania” pracodawcy wprost zakazuje bowiem różnicowania współpracowników ze względu na wyznawaną przez nich religię. Działania pracodawcy wykazały jednak, że ta deklaracja nie ma dla niego istotnego znaczenia.

Przywołując obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych, należy przypomnieć, że kodeks pracy uzależnia posłuszeństwa wobec pracodawcy zgodnością wydanych poleceń z kodeksem pracy i umową o pracę. Zamieszczenie przez pracodawcę artykułu na wewnętrznym forum pracowników IKEA „Włączenie w LGBT jest obowiązkiem każdego z nas” nie było związane ze stosunkiem pracy zwolnionego pracownika. W zakresie obowiązków sprzedawcy mebli nie leżało bowiem prowadzenie działań o charakterze wychowawczym, czy promowanie postulatów ruchu LGBT.

Wydawanie przez pracodawcę takich zaleceń wykraczało zatem poza treść umowy o pracę, służyło atakowi na konstytucyjnie chronioną wolność wyznania pracownika i nie może być uznane za dopuszczalne w świetle art. 100 Kodeksu Pracy.

Na koniec należy zauważyć, że przy redakcji komunikatu Rzecznika Praw Obywatelskich[3] uwzględniono stanowisko pracodawcy, a zatem strony sporu sądowego (IKEA). Rzecznik w żaden sposób nie przywołał stanowiska zwolnionego pracownika. Nie tylko nie zwrócił się do samego pracownika lub jego pełnomocnika, ale także nie zacytował publikowanych oświadczeń pracownika i nie skonfrontował ich z odmiennym stanowiskiem pracodawcy. Podważa to rzetelność wniosków formułowanych w oparciu o wybiórczo dobrane informacje.

Uwagi ogólne o Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy jest wyspecjalizowaną służbą oddaną realizacji zasady wyrażonej w art. 24 Konstytucji RP, zgodnie z którym Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy[4]. Ustawodawca powierzył PIP specyficzne zadanie polegające na zapewnieniu stosowania przepisów prawnych, dotyczących warunków pracy i ochrony pracowników przy wykonywaniu ich zawodu.[5]

Porządek organizacyjny, kompetencje i zadania PIP zostały uregulowane w ustawie z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U.2019.1251). Przepis art. 1 ustawy stanowi: Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie[6].

Wykładnia pojęć: „nadzór” i „kontrola” PIP w kontekście wyżej przywołanego przepisu, odnosi się do obowiązku zweryfikowania przez inspekcje przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy. Kontrola ogranicza się do odpowiedzi na pytanie, czy stan rzeczywisty w określonej materii dotyczącej sytuacji pracownika i pracodawcy jest zgodny z ustalonym wzorcem uregulowanym w przepisach prawa pracy. Z kolei nadzór to decyzja o charakterze władczym wobec podmiotów kontrolowanych. Wyniki kontroli podmiotu mogą, ale nie muszą doprowadzić do działań o charakterze nadzorczym[7].

Reasumując:

 • Państwowa Inspekcja Pracy kontrolowała IKEA wyłącznie pod kątem formalnym, nie badając zasadności przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę;
 • Komunikat RPO uwzględnia stanowisko jednej strony sporu – pracodawcy – pomijając głos pracownika;
 • Komunikat RPO fałszywie kreuje konflikt dwóch wartości: „wolności wyznania” oraz „przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy”, w odniesieniu do sprawy pracownika zwolnionego z IKEA. Istotne jest, że kontekście przywołanych przez RPO norm prawa pracy, pracownik nie miał prawnej możliwości dyskryminacji pracownika lub współpracowników, bowiem zakaz naruszenia zasady równego traktowania obowiązuje pracodawcę w stosunku do pracowników. W realiach omawianej sprawy dyskryminacja ze strony pracodawcy z powodu wyznawanej wiary dotknęła Pana Tomasza;
 • Komunikat RPO pomija fakt, że komentarz pracownika IKEA zawierający cytaty z Biblii był reakcją na zamieszczenie przez pracodawcę artykułu „Włączenie w LGBT jest obowiązkiem każdego z nas”, który nie miał żadnego związku ze świadczonym stosunkiem pracy przez zwolnionego pracownika, w tym zakresem jego obowiązków na powierzonym stanowisku.

[1] https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawa-pracownika-zwolnionego-z-ikea-pracodawca-i-inspekcja-pracy-odpowiadaja-rpo

[2] https://episkopat.pl/oswiadczenie-rady-konferencji-episkopatu-polski-ds-apostolstwa-swieckich-w-sprawie-narzucania-ideologii-lgbt/

[3] „Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy, a także wyjaśnienia i dokumenty przekazane przez pełnomocników IKEA Retail Sp. z o.o., w których również przedstawiono przywołane powyżej regulacje wewnętrzne spółki, wskazują na konieczność uwzględnienia w toku analizy sprawy szerszego kontekstu przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy”

[4] Art. 24 Konstytucji RP;

[5] Jasińska-Cichoń Adrianna, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz do art. 1 Ustawy; LEX

[6] art. 1 Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z 13 kwietnia 2007 t. (Dz.U.2019.1251);

[7] Jasińska-Cichoń Adrianna, Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz do art. 18 Ustawy; LEX

Źródło: Ordo Iuris
Zdjęcie: pxhere.com/Youtube/TVP.info

Podobne

Leave a Reply

176 odpowiedzi na “Adam Bodnar, RPO, manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA”

 1. The agony that Canadian Pharmacies canadianpharmacyonlinestore.com allergic reactions can cause is something with click this link which unimaginable varieties of people recognize with. The reality is, nevertheless, that there are solutions offered for those that seek them. Start utilizing the concepts and also tips in this piece, and also you will have the tools essential to overcome allergic reactions, once and for all.
  Monitor pollen forecasts as well as strategy as necessary. Several of the preferred weather projecting websites have actually an area devoted to allergy projections consisting of both air top quality and pollen counts if you have accessibility to the net. On days when the count is going to be high, keep your home windows shut and also limit your time outdoors.
  Plant pollen, dust, and also various other allergens can get caught on your skin as well as in your hair as you go via your day. If you usually bath in the early morning, think about switching over to a night timetable.

 2. May I just say what a relief to find somebody who really knows what they are discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More and more people really need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more popular because you definitely possess the gift.

 3. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, but I genuinely believed you’d have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy searching for attention.

 4. Thanks for your article. I also believe that laptop computers have grown to be more and more popular right now, and now are usually the only type of computer found in a household. This is due to the fact that at the same time they are becoming more and more very affordable, their working power is growing to the point where they are as strong as pc’s out of just a few years ago.

 5. Thanks for enabling me to get new strategies about personal computers. I also have belief that one of the best ways to maintain your notebook in leading condition is with a hard plastic material case, or even shell, which fits over the top of the computer. A lot of these protective gear are model distinct since they are manufactured to fit perfectly over the natural casing. You can buy these directly from the seller, or from third party sources if they are available for your mobile computer, however don’t assume all laptop may have a spend on the market. Yet again, thanks for your points.

 6. Needed to post you the little bit of observation in order to say thanks once again relating to the precious tricks you have documented on this site. It is certainly incredibly generous of you to offer publicly what exactly a number of people could have made available as an e book in making some cash for their own end, especially now that you could possibly have done it in case you desired. The suggestions additionally acted to be the easy way to comprehend other people have the identical keenness much like mine to know lots more in terms of this condition. I am certain there are many more fun opportunities ahead for many who look into your website.

 7. Thanks for the helpful content. It is also my opinion that mesothelioma cancer has an very long latency period of time, which means that symptoms of the disease won’t emerge right up until 30 to 50 years after the first exposure to mesothelioma. Pleural mesothelioma, which can be the most common sort and impacts the area about the lungs, may cause shortness of breath, torso pains, and also a persistent cough, which may produce coughing up blood.

 8. Unquestionably believe that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest thing to take into accout of. I say to you, I certainly get irked while people think about issues that they plainly don’t recognize about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing without having side effect , folks can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 9. One other issue is that if you are in a circumstance where you do not possess a cosigner then you may want to try to exhaust all of your money for college options. You will discover many awards and other grants that will present you with money to aid with classes expenses. Thanks a lot for the post.

 10. What i don’t realize is actually how you are no longer really a lot more smartly-preferred than you might be now. You are very intelligent. You recognize thus considerably in the case of this topic, made me in my view consider it from so many varied angles. Its like women and men aren’t involved unless it¡¦s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs nice. At all times maintain it up!

 11. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, „pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could certainly be one of the most beneficial in its field. Very good blog!

 12. My wife and i ended up being so lucky when Peter could do his investigation via the ideas he received through your web site. It is now and again perplexing to just always be offering things which the rest could have been trying to sell. Therefore we do understand we have the writer to give thanks to because of that. The main explanations you made, the simple blog navigation, the relationships your site make it easier to promote – it’s got all spectacular, and it’s helping our son in addition to our family understand the topic is excellent, which is certainly wonderfully vital. Thank you for everything!

 13. Can I simply say what a relief to seek out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You positively know methods to carry an issue to light and make it important. More people have to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre not more well-liked since you positively have the gift.

 14. Definitely believe that that you stated. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as people consider concerns that they plainly do not realize about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side effect , people could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 15. The agony that see post allergic reactions can trigger is something with canadian drugs online which untold numbers of people are familiar with. The truth is, however, that there are options available for those who seek them. Begin using the concepts as well as tips in this item, and you will certainly have the devices needed to overcome allergies, at last.
  Screen plant pollen forecasts and plan accordingly. If you have accessibility to the internet, a number of the prominent weather forecasting websites have actually a section committed to allergy projections including both air top quality and also pollen counts. On days when the matter is mosting likely to be high, maintain your home windows shut and restrict your time outdoors.
  Pollen, dirt, as well as various other allergens can get caught on your skin as well as in your hair as you go through your day. If you normally bath in the early morning, consider switching over to an evening schedule.

 16. The very root of your writing whilst sounding reasonable in the beginning, did not work very well with me after some time. Someplace throughout the sentences you actually were able to make me a believer unfortunately only for a while. I nevertheless have a problem with your leaps in assumptions and you might do well to fill in all those gaps. When you can accomplish that, I would surely end up being amazed.

 17. Thank you sharing these kind of wonderful discussions. In addition, an excellent travel in addition to medical insurance plan can often eradicate those considerations that come with journeying abroad. Your medical crisis can in the near future become costly and that’s guaranteed to quickly decide to put a financial burden on the family finances. Setting up in place the great travel insurance offer prior to setting off is well worth the time and effort. Thanks a lot

 18. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk about this subject here on your site.

 19. I would like to get across my affection for your kind-heartedness supporting individuals that require guidance on this one subject. Your personal dedication to passing the solution up and down had been astonishingly effective and has truly empowered professionals just like me to realize their desired goals. The informative key points entails a great deal a person like me and far more to my fellow workers. Many thanks; from all of us.

 20. I was wondering if you ever considered changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images. Maybe you could space it out better?

 21. Thanks for making me to acquire new suggestions about pc’s. I also possess the belief that one of the best ways to help keep your laptop in leading condition has been a hard plastic-type material case, and also shell, that fits over the top of your computer. These kind of protective gear are generally model targeted since they are made to fit perfectly within the natural housing. You can buy all of them directly from owner, or via third party sources if they are for your mobile computer, however not every laptop can have a covering on the market. All over again, thanks for your ideas.

 22. Hey there I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb job.

 23. The next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you weren’t too busy looking for attention.

 24. What i don’t understood is if truth be told how you are now not actually a lot more neatly-favored than you might be right now. You’re very intelligent. You already know therefore significantly with regards to this matter, produced me in my view consider it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t fascinated except it is one thing to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding. Always deal with it up!

 25. What i do not realize is in truth how you’re now not really a lot more well-appreciated than you may be
  right now. You are so intelligent. You recognize thus significantly on the subject of this
  subject, produced me in my opinion believe it from numerous various angles.
  Its like men and women aren’t involved except it’s one thing to
  do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always care for it up!

 26. Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 27. Thanks for your helpful post. Over time, I have come to understand that the particular symptoms of mesothelioma are caused by a build up connected fluid involving the lining on the lung and the upper body cavity. The sickness may start within the chest region and multiply to other limbs. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight loss, severe respiration trouble, a fever, difficulty eating, and inflammation of the face and neck areas. It ought to be noted that some people with the disease never experience almost any serious signs at all.

 28. One thing is that when you find yourself searching for a education loan you may find that you will need a co-signer. There are many situations where this is correct because you might discover that you do not possess a past credit history so the loan company will require that you’ve got someone cosign the financing for you. Thanks for your post.

 29. Thanks for the ideas shared using your blog. Yet another thing I would like to mention is that weight reduction is not all about going on a celebrity diet and trying to lose as much weight as possible in a few days. The most effective way in losing weight is by taking it bit by bit and obeying some basic guidelines which can help you to make the most through your attempt to lose fat. You may know and already be following some of these tips, nevertheless reinforcing understanding never damages.

 30. Nearly all of the things you point out happens to be astonishingly appropriate and that makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this with this light previously. This particular article truly did switch the light on for me as far as this specific topic goes. But there is actually one particular point I am not really too comfortable with and whilst I attempt to reconcile that with the central idea of your position, allow me see what all the rest of your readers have to say.Nicely done.

Dodaj komentarz

W górę