Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Gender > Minister Moląg: Polska szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Minister Moląg: Polska szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Czym jest Konwencja Stambulska?

Konwencja Stambulska, to porozumienie mające teoretycznie na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Niemniej jednak bardzo wiele wątpliwości budzą te zapisy konwencji, które mówią o podejściu do płci jako wytworu kultury, a płeć jest przecież definiowana biologicznie, a nie kulturowo, jak chciałyby to widzieć niektóre organizacje feministyczne czy różnego rodzaju ruchy LGBT albo ideolodzy genderyzmu lub neomarksizmu.

W ostatnim czasie Polska sporządziła raport w języku francuskim mający pokazywać stan realizacji tego porozumienia w naszym kraju. Autorem tego raportu jest Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w instytucie Ordo Iuris, która na temat geneder w Konwencji Stambulskiej Pawłowska pisze:

  • Centralnym pojęciem, którym operuje dokument jest koncepcja gender (czasem błędnie tłumaczona w języku polskim jako „płeć społeczno-kulturowa”. Zgodnie z jego definicją zawartą w Preambule Konwencji „przemoc wobec kobiet jest przejawem nierównych stosunków władzy między kobietami a mężczyznami na przestrzeni wieków, które doprowadziły do dominacji mężczyzn nad kobietami i dyskryminacji kobiet, a także uniemożliwiły pełen rozwój kobiet”. W podobnym duchu wypowiedziała się również grupa specjalistów Rady Europy, która wskazała, że „gender to nie tylko społecznie skonstruowane definicje kobiety i mężczyzny ale również społecznie skonstruowana definicja relacji pomiędzy płciami, obejmująca nierówną relację władzy skutkującą dominacją mężczyzn i podporządkowaniem kobiet w większości sfer życia”. Definicje te w pełni korespondują z propagowanymi od lat 70. przez radykalne grupy poglądami, zgodnie z którymi płeć jest społecznym konstruktem, wykreowanym przez zdominowane przez mężczyzn społeczeństwo w celu uciemiężenia kobiet. Warto podkreślić, że pojęcia te wprost nawiązują do dialektycznych założeń marksizmu – zmieniając jednak walkę klas na walkę płci. Zignorowanie biologicznego i obiektywnego wymiaru ludzkiej płciowości, jego wpływu na społeczne role, wreszcie zerwanie z założeniem, że role te mają charakter komplementarny to niezwykle radykalne i niebezpieczne postulaty wyrażone wprost w Konwencji Stambulskiej.

Pawłowska wskazuje także na wyraźne braki, jakie można znaleźć w Konwencji Stambulskiej:

  • Jednocześnie, budując swoją retorykę na ideologicznej walce płci, Konwencja całkowicie pomija realne przyczyny przemocy, które wynikają w rzeczywistości z patologii życia społecznego. W Konwencji nie znajdziemy przepisów dotyczących np. zwalczania zjawiska alkoholizmu, narkomanii czy innych uzależnień (np. od pornografii), seksualizacji wizerunku kobiety czy postulatów wzmacniania więzi rodzinnych. Warto podkreślić, że to właśnie te czynniki badania wskazują jako główne katalizatory występowania przemocy wobec najbliższych. Tym samym, trudno uznać ten dokument za skuteczne narzędzie mające na celu likwidację tego patologicznego zjawiska.

Pawłowska zwraca też uwagę na fakt, że dokument został przez Polskę przygotowany w języku francuskim, natomiast na stronie GREVIO jest widoczne automatyczne tłumaczenie na język angielski, które zawiera liczne błędy tłumaczeniowe. Zaznacza też, że może to spowodować negatywne odniesienia GREIVO do polskiego raportu, pomimo że Polska jest obecnie państwem z jednym z najniższych odsetków przemocy wobec kobiet.

Pawłowska wyjaśnia:

  • Co zwraca szczególną uwagę, w tekście w wersji angielskiej pojawiają się liczne błędy w tłumaczeniu, polegające między innymi na zastępowaniu celowo użytego przez autorów neutralnego pojęcia płci (eng. sex, fr. sexe) lub „kobieta i mężczyzna” na ideologiczne pojęcie gender.

Bazując na tych oraz innych opracowaniach minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Moląg stwierdziła:

  • Polska szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej

Do Konwencji Stambulskiej Polska złożyła pewne zastrzeżenia i w tym kontekście minister Moląg wyjaśnia:

  • Mamy teraz czas ustawowy do końca roku na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone

Podkreśliła także:

  • Przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane z Ministerstwem Sprawiedliwości. Nawet w czwartek w resorcie o tym rozmawialiśmy. Czekamy na propozycję, która z resortu wypłynie i ten kierunek zostanie przedstawiony na spotkaniu rządu, a następnie ustawa zostanie przekazana do parlamentu

Przy tej okazji warto przypomnieć, że w czwartek Chrześcijański Kongres Społeczny oraz Instytut Ordo Iuris zapowiedziały już zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim, którego celem jest właśnie wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej oraz opracowanie Międzynarodowej Konwencji Praw Rodziny. Projekt będzie nosił nazwę „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

jp/ordo iuris/radio maryja/swp
zdjęcie: flickr.com/adam guz/kprm

Jan Ptasznik
Dziennikarz, publicysta - polityka, gospodarka, filozofia, socjologia
http://strefawolnejprasy.pl/

Podobne

W górę