Regulamin serwisu WWW.STREFAWOLNEJPRASY.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem http://strefawolnejprasy.pl:
1) Regulaminy określające szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych serwisów prezentowane są przez Operatora na stronach umożliwiających korzystanie z tych serwisów.
2) Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

2. Operatorem serwisu jest spółka The System Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-043, ul. Czackiego 3/5, skrytka pocztowa 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o nr: 0000656390; NIP: 5252692454; REGON: 366227378. Kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) został wpłacony w całości.

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1) Operator – oznacza spółkę The System Sp. z o.o.;
2) Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
3) Serwis (Serwisy) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora dostępnych pod http://strefawolnejprasy.pl;
4) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych; Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie;
7) Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do
Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora;
8) Wizerunek – rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej, logującej się do Serwisu za pomocą serwisu Facebook lub podającej dane osobowe w komentarzach w Serwisie;
9) Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu;
10) Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera;

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
1) Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje decyzji, podjętych przez Użytkownika na ich podstawie.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą prenumeratorów.

8. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC z procesorem Pentium II 233 Mhz, pamięcią 512 MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

9. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna. Zalecane są najnowsze wersje przeglądarek.

 

II. Użytkownicy

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie funkcjonującym pod adresem www.strefawolnejprasy.pl obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi.

3. Dokonując Rejestracji, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych udostępnionych w związku z Rejestracją w celach reklamy, promocji, w celach statystycznych oraz do badania rynku, a także zachowań i preferencji Użytkowników.

6. Przy dokonywaniu Rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas Rejestracji materiałów informacyjnych przygotowywanych przez redakcję serwisu. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tych komunikatów, wywołując link deaktywujący otrzymywanie wiadomości e-mail, bądź wysyłając e-mail z prośbą o wykreślenie z listy wysyłkowej.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są 
one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby
 obejścia:
1) powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
2) postanowień niniejszego Regulaminu;
3) norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

11. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 

III. Obowiązki użytkowników

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ma prawo utrwalić treść regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2. Operator może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.

3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

6. Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem redakcja@strefawolnejprasy.pl

8. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: redakcja@strefawolnejprasy.pl

9. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.