Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania przez stawiającego pierwsze kroki przedsiębiorcę jest bardzo istotny, ponieważ wpływa on na wysokość przyszłego podatku, który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych, co ma wpływ na koszty, które poniesie zlecając to do biura rachunkowego. 
Wyróżnić możemy 4 rodzaje formy

Zagrożenia prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej

Jest co najmniej 7 powodów dlaczego nie jednoosobowa działalność gospodarcza. Wiadomo dlaczego przedsiębiorczy ludzie wybierają prowadzenie działalności gospodarczej. Jednakże czy wiadomo dlaczego nie powinni wybierać jednoosobowej działalności gospodarczej opartej o wpis do ewidencji działalności gospodarczej? Na to pytanie odpowiem w dalszej części mojego artykułu. Po pierwsze jak sama nazwa wskazuje jest

Windykacja Cz. IV – Terminy przedawnienia roszczeń cd.

O ile przedawnienie roszczeń jest pojęciem prawa materialnego, to w procesie działanie, jakie może być podjęte w oparciu o upływ terminu przedawnienia określa się mianem zarzutu przedawnienia. Jest to zarzut zgłaszany w procesie, jednak oparty na przepisach prawa materialnego. Zarzut przedawnienia Zarzut przedawnienia nie wymaga żadnego prawnego uzasadnienia. Wystarczy, aby dłużnik (pozwany)

Skuteczna windykacja cz. III – terminy przedawnienia roszczeń

Musimy pamiętać, że czas jaki mamy na odzyskanie firmowych środków jest najistotniejszym czynnikiem w procesie ich odzyskiwania. Prawo jeszcze niestety umożliwia dłużnikom stałe uchylanie się od płatności. Co więcej, mogą oni całkowicie uniknąć odpowiedzialności za swoje zobowiązania finansowe. Gwarantuje im to zapis o przedawnieniu roszczeń, zawarty w Kodeksie Cywilnym. Prawo po stronie

Skuteczna windykacja cz. II

Obawa o wysokie koszty windykacyjne nadal sprawia, iż wierzyciele w większości przypadków próbują na własną rękę odzyskiwać należne im pieniądze za wykonaną usługę czy sprzedany towar, co zazwyczaj działa na ich niekorzyść. Właściciele firm popełniają najczęściej błędy merytoryczne, które uniemożliwią w dalszym procesie odzyskanie wierzytelności przez profesjonalne firmy windykacyjne. Nie

Skuteczna windykacja – cz. I

Trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie odnotowuje żadnych opóźnień w spłacie swoich należności. Często, aby nie stracić klienta, nie podejmujemy żadnych działań. Niezapłacone rachunki, faktury powodują nie tylko dodatkowe nakłady pracy, ale również problemy z płynnością finansową wierzycieli lub zupełną stratę należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy dostarczony towar. Skutki