Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Finanse > Zmiany w pracy komorników – nowe prawo od 1 stycznia 2019 roku

Zmiany w pracy komorników – nowe prawo od 1 stycznia 2019 roku

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że od 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie dwie ustawy przygotowane przez resort. Oznaczaną one istotne zmiany w pracy komorników.

Jak powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro: To zmiana fundamentalna związana z zupełnie nowymi ustawami, które będą w sposób precyzyjny regulować funkcjonowanie komorników. Tak, aby z jednej strony zlikwidować liczne patologie, które często opisywane były w mediach, a z drugiej strony sprawić, aby instytucja komornika działała bardzo sprawnie.

Zmiany w pracy komorników przewiduje licząca prawie 200 stron nowa ustawa o komornikach sądowych oraz odrębna ustawa o kosztach komorniczych. Jednocześnie przestaje obowiązywać od 1 stycznia ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji. Jak twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości, akt obowiązujący do 31 grudnia 2018 roku był już jak dotąd ponad 50 razy nowelizowany, przez co naruszona została jego wewnętrzna spójność.

Wiceminister Patryk Jaki – mówiąc o zmianach – stwierdził, że: Komornik nie może koncentrować się już tylko na zysku, ale przede wszystkim musi widzieć inne wartości, takie jak dobro interesu publicznego, wymiaru sprawiedliwości i dobro państwa.

Zmiany w prawie służyć mają zapobieganiu nadużyciom a jednocześnie poprawie prestiżu zawodu komornika. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości o skali nadużyć może świadczyć zwiększająca się liczba wniosków o pociągnięcie osób wykonujących zawód komornika do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W roku 2010 złożono ich 30 zaś w 2015 już 102. Wzrost przekracza więc 30 proc.

Zmiany w pracy komorników mają zmienić ich wizerunek w powszechnej świadomości

Według Zbigniewa Ziobry w tej chwili komornik kojarzony jest z osobą działającą na pograniczu prawa i świata przestępczego. Zmiana przepisów ma sprawić, że stanie się on w powszechnej świadomości kimś niezbędnym dla sprawnego funkcjonowania systemu prawnego w Polsce.

Zmiany w pracy komorników stanowiące efekt wprowadzenia obu ustaw oznaczać będą przyjęcie przejrzystych zasad regulujących postępowanie reprezentantów tego zawodu. Nie będą oni już kojarzeni – zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości – z działalnością nastawioną na zysk. Staną się za to funkcjonariuszami publicznymi i organami władzy. Przywróci to – jak napisano w komunikacie – społeczne zaufanie do komorników.

Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało znacznie szersze uprawnienia, które pozwalają sprawniej kontrolować komorników. Może ono na przykład wszczynać postępowania z urzędu prowadzące nawet do usunięcia komornika z funkcji lub zawieszenia go w czynnościach.

Wzmocnieniu uległ też nadzór nad komornikami ze strony prezesów sądów rejonowych. Dzięki temu rozwiązaniu pokrzywdzeni mogą na miejscu otrzymać od państwa wsparcie i pomoc. Prezesi sądów rejonowych otrzymali możliwość zwieszania komorników z czynnościach. Mogą również wysyłać wnioski bezpośrednio do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie usunięcia komornika w urzędu.

Zmiany w pracy komorników oznaczają też nałożenie nowych obowiązków na prezesów sądów rejonowych. Muszą oni każdorazowo reagować na sygnały o naruszeniu przez komorników prawa i zasad etyki zawodowej.

Jak czytamy w komunikacie MS: Jeśli prezes sądu rejonowego – będący przełożonym służbowym komornika – dopuści się rażącego zaniechania w nadzorze nad podległym komornikiem, sam narazi się na odwołanie ze stanowiska.

Interwencje komornicze muszą być nagrywane

Wszelkie czynności egzekucyjne przeprowadzane w terenie – zgodnie z nowymi przepisami – muszą być nagrywane. Nośnik zawierający takie nagranie należy każdorazowo dołączyć do akt postępowania. Rozwiązanie to wprowadzono jako reakcję na wielokrotne skargi dotyczące naruszenia podczas egzekucji przepisów prawa a nawet zasad kultury osobistej.

Ponieważ wiele skarg na komorników nie było rozpatrywanych przez sądy z powodu uchybień formalnych, będą oni musieli wręczać dłużnikom formularz skargi. Ułatwi on dłużnikowi roszczenie swoich praw przed właściwym sądem. Przymusowe otwarcie lub przeszukanie mieszkania odbywać się teraz może wyłącznie w obecności policji.

Zmiany w pracy komorników wiążą się również z wprowadzeniem listy jasno określonych przedmiotów, które nie podlegają egzekucji. Rozwiązanie takie ma na celu ograniczenie arbitralności w podejmowaniu decyzji, jakie ruchomości można zająć. Zmiana ma chronić dłużników przed pozbawieniem ich przedmiotów niezbędnych do codziennej egzystencji.

Nie można zajmować na przykład: lodówki, pralki, odkurzacza, łóżka oraz kuchenki służącej do przygotowywania posiłków.

Większa odpowiedzialność komorników

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że: Rozszerzeniu ulega katalog naruszeń prawa, za które komornicy będą odpowiadać dyscyplinarnie. Postępowania takie zostaną przyśpieszone. Kancelarie komornicze będą kontrolowane co najmniej raz na dwa lata, a nie raz na cztery lata, jak obecnie. Kontroli finansowej dokonywać będzie również naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Zmiany w przepisach oznaczają również, że komornicy zmuszeni zostali do podejmowania egzekucji osobiście. Nie mogą w ich zastępstwie działać asystenci. Czynności tych ostatnich ograniczone zostały wyłącznie do szkolenia się i przygotowania zawodowego. Komornicy ponoszą jednocześnie pełną odpowiedzialność za działania swoich asystentów. Dotyczy to również wypłacania odszkodowań za błędy.

Ministerstwo stwierdza, że część komorników powierzała większość spraw swoim asystentom, którzy ponosili – mimo braku doświadczenia – odpowiedzialność za swoje działania. Zmiana ta – w przekonaniu MS – doprowadzi do wzrostu standardów wykonywanych czynności.

Większe wymagania stawia się również samym komornikom. Wprowadzono obowiązek posiadania wykształcenia prawniczego dla osób wykonujących ten zawód. Obecnie kilka procent komorników ma tylko wykształcenie średnie.

Osoby wykonujące w tej chwili zawód komornika a nieposiadające wykształcenia prawniczego otrzymały termin 7 lat na uzupełnienie braków. Jeśli tego nie zrobią w wyznaczonym czasie, nie będą mogły dalej pełnić swoich funkcji.

Podniesiona została z 26 do 28 lat dolna granica wieku dla osób ubiegających się o funkcję komornika. Górną granicę obniżono natomiast z 70 do 65 lat. Zmiana – w świetle komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości – podyktowana została koniecznością posiadania przez komorników dobrej kondycji fizycznej i odpowiednich predyspozycji psychicznych. Osoby po 65 roiku życia będą mogły wykonywać zawód jeszcze przez 2 lata, chyba że wcześniej ukończą 70 lat.

Prowadzenie spraw we własnym rewirze

Komornicy mogą w tej chwili pracować przede wszystkim w swoim rewirze. Jedynie brak zaległości w powadzeniu własnych spraw umożliwi korzystanie z wyboru wierzyciela.

Jak czytamy w komunikacie: Dodatkowo komornik nie będzie miał możliwości przyjmowania spraw z wyboru wierzyciela, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczy 35 proc., a także, gdy wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczy 5000. Jednocześnie przewidziano ułatwienia w przyjmowaniu spraw z wyboru dla komorników rozpoczynających służbę, tych którzy nie przyjęli więcej niż 1000 spraw.

Komorników obowiązywać będzie nakaz składania oświadczeń majątkowych ze wskazaniem wszystkich dochodów i ich źródeł. Będą one wzorowane na oświadczeniach składanych przez sędziów a ich kopie trafią do właściwego urzędu skarbowego.

Kolejne zmiany w pracy komorników dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. Status komorników upodobni się – czytamy w komunikacie – do statusu sędziów i prokuratorów. Nie są oni przedsiębiorcami ani nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Dochód komornika stanowić będzie wynagrodzenie z kancelarii a jako jedyne dodatkowe źródło dochodów przepisy dopuszczają pracę naukową i dydaktyczną.

Zmieni się również kształt aplikacji komorniczej. Więcej uwagi ma być poświęcone zasadom etyki i rzetelności wykonywania zawodu. Egzamin wstępny ma obejmować: prawo karne materialne, zasady wykonywania zawodu komornika a także kwestie związane z ustrojem sądów.

Opłaty egzekucyjne są daniną publiczną

W świetle uchylonych już przepisów opłaty komornicze trafiały bezpośrednio do komorników. Zdaniem MS oznaczało to faktyczne sprywatyzowanie władzy publicznej. Opłaty te powinny stanowić – czytamy w komunikacie – daninę publiczną. Komornicy bowiem wykonują swoje czynności w oparciu o przymus państwowy. Korzystają przy tym z pomocy i atrybutów organów państwa.

W takiej sytuacji czerpanie w całości dochodów z opłaty egzekucyjnej przez komorników było bezzasadne. Po zmianie prawa nie są oni już przedsiębiorcami, którzy działają na własną rękę, ale funkcjonariuszami publicznymi.

Od 1 stycznia pobierane opłaty egzekucyjne stanowią dochód Budżetu Państwa. Dochodem komorników są natomiast wynagrodzenia prowizyjne. Ich wysokość uzależniono od pobranej sumy. W przypadku najniższych opłat wynagrodzenie komornika wyniesie 99 procent ich wartości. Wraz ze wzrostem kwoty wartość wynagrodzenia będzie spadać aż do 60 procent w przypadku najwyższych opłat.

Jednocześnie Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Finansów ustaliły, że wydana zostanie interpretacja ogólna zwalniająca czynności komorników w postępowaniu egzekucyjnym z obowiązku płacenia podatku VAT.

Opłata egzekucyjna – nowe zasady naliczania

Zmiany w pracy komorników wiążą się również z wprowadzeniem nowych zasad naliczania opłaty egzekucyjnej. Nie jest ona już ustalana na podstawie relacji do przeciętnego wynagrodzenia. Przepisy wprowadzają kwotowe naliczanie opłaty. Najniższa wynosi więc 150 zł, zaś najwyższa 50000 zł.

W sprawach dotyczących świadczeń pieniężnych ustalono jednolitą stawkę w wysokości 10 procent roszczenia. Dotychczas obowiązywały stawki w wysokości 15 proc. i 8 proc. Dłużnicy, którzy zdecydowali się od ręki spłacić część sumy żądanej przez komornika, będą nagradzani naliczeniem niższej stawki od tej kwoty. Aby niższa prowizja została naliczona, należy wpłacić pieniądze gotówką, lub na konto komornika w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji

W przypadku świadczeń niepieniężnych opłaty za egzekucję są ustalone kwotowo. Obniżone zostały przy tym kwoty, które uznano za rażąco wygórowane.

Jak pisze w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości: w ustawie przewidziano, że w sprawach, w których dochodzi do dobrowolnego spełnienia świadczenia niepieniężnego (np. wydania nieruchomości, opróżnienia lokalu) przez dłużnika przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwróci wierzycielowi 50 proc. uiszczonej opłaty.

Autor: Waldemar Kubielski
Źródło: Centrum Prasowe PAP
Publikacja za zgodą redakcji: Rynek Inwestycji

Podobne

Leave a Reply

623 odpowiedzi na “Zmiany w pracy komorników – nowe prawo od 1 stycznia 2019 roku”

 1. Hello there, simply was aware of your weblog via Google, and located that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate should you continue this in future. Many other people will probably be benefited from your writing. Cheers!

 2. Hello there! This post could not be written any better!
  Reading this post reminds me of my previous room mate!

  He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 3. „We also issued a blanket order that asked anyone who had been in the library, on 4/11 between 11 and 3 to self-quarantine, notify health services and establish that they were immune before they exposed themselves to the public,” said Barbara Ferrer, Los Angeles County’s public health director.

 4. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely smartly written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to learn extra of your
  helpful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 5. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 6. I just want to mention I’m all new to blogs and absolutely savored this blog. Most likely I’m going to bookmark your website . You absolutely come with incredible article content. Thanks a lot for sharing with us your website.

 7. I simply want to say I am just very new to blogging and seriously liked your web site. Probably I’m going to bookmark your website . You absolutely come with outstanding writings. Thanks a bunch for sharing your web site.

 8. There are extremely a great deal of details this way to think about. Which is a excellent denote raise up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly you will discover questions including the one you raise up the spot that the most significant thing might be in honest very good faith. I don?t know if best practices have emerged about things like that, but Almost certainly that your particular job is clearly recognized as a reasonable game. Both little ones notice the impact of a moment’s pleasure, through out their lives.

 9. An intriguing discussion will probably be worth comment. There’s no doubt that that you can write much more about this topic, may possibly not often be a taboo subject but usually persons are insufficient to chat on such topics. Yet another. Cheers

 10. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 11. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 12. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 13. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 14. Hello there. I discovered your site by the use of Google whilst searching for a similar topic, your website came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 15. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 16. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 17. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 18. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 19. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 20. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 21. Hi there. I found your web site by the use of Google whilst searching for a comparable topic, your site came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 22. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 23. Hi there. I discovered your web site by the use of Google whilst searching for a similar subject, your website came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 24. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 25. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 26. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 27. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 28. Hello there. I found your blog by the use of Google while looking for a comparable matter, your website came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 29. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 30. Hello there. I found your site by means of Google while looking for a related subject, your website got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 31. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 32. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 33. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 34. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 35. Hi there. I found your blog by the use of Google at the same time as looking for a similar subject, your site got here up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 36. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 37. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 38. Hi there. I discovered your site by the use of Google at the same time as searching for a similar subject, your website got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 39. Hello there. I found your web site by the use of Google whilst searching for a similar matter, your website came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 40. Hi there. I discovered your website by the use of Google at the same time as searching for a similar topic, your web site came up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 41. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 42. Hi there. I discovered your blog by way of Google at the same time as searching for a comparable subject, your website got here up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 43. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 44. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 45. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 46. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 47. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 48. Hello there. I discovered your web site via Google whilst looking for a related topic, your website came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 49. Awesome post. I’m a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 50. Hey there. I found your blog by the use of Google while looking for a related subject, your web site came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 51. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 52. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 53. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 54. Awesome post. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 55. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 56. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 57. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 58. Hello there. I discovered your blog by the use of Google even as looking for a related topic, your site came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 59. Hey there. I discovered your site by the use of Google while searching for a comparable matter, your web site got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 60. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 61. Hey there. I found your site by means of Google even as looking for a comparable matter, your website came up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 62. Hi there. I discovered your website by way of Google even as looking for a related subject, your website came up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 63. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 64. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 65. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 66. Awesome post. I’m a regular visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a really long time.

 67. Hi there. I found your website by way of Google at the same time as searching for a similar topic, your web site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 68. Hey there. I found your website by means of Google at the same time as looking for a similar subject, your website got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 69. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 70. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 71. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 72. Hi there. I discovered your site by the use of Google even as searching for a related subject, your website came up. It looks great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 73. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 74. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 75. Hey there. I discovered your site by the use of Google even as looking for a similar topic, your website came up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 76. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 77. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 78. Awesome write-up. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 79. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 80. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 81. Hello there. I discovered your site by means of Google whilst looking for a similar matter, your web site came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 82. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 83. Awesome post. I am a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a long time.

 84. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 85. Hi there. I discovered your website via Google whilst looking for a similar subject, your site came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 86. Hey there. I discovered your web site by the use of Google while searching for a similar subject, your website got here up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 87. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 88. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 89. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a regular visitor for a really long time.

 90. Awesome post. I am a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 91. Hi there. I discovered your site via Google while searching for a related matter, your site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 92. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 93. Hey there. I discovered your site by the use of Google while looking for a related matter, your website got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 94. Hello there. I found your site via Google even as looking for a similar matter, your website came up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 95. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 96. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 97. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 98. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 99. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 100. Hey there. I found your web site by way of Google while searching for a comparable matter, your site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 101. Hey there. I discovered your blog by the use of Google whilst searching for a related topic, your web site got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 102. Hi there. I found your blog by the use of Google whilst searching for a comparable topic, your site got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 103. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 104. Awesome write-up. I am a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a frequent visitor for a long time.

 105. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 106. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 107. Hello there. I discovered your blog by way of Google whilst searching for a related subject, your web site got here up. It seems good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 108. Hello there. I discovered your blog by the use of Google while looking for a similar matter, your website came up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 109. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 110. Hello there. I discovered your web site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site got here up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 111. Hi there. I discovered your web site by means of Google even as searching for a similar matter, your web site got here up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 112. Hi there. I found your site by the use of Google whilst searching for a similar subject, your web site got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 113. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 114. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 115. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 116. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 117. Awesome write-up. I am a normal visitor of your blog and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 118. Hi there. I discovered your blog via Google whilst searching for a comparable topic, your website came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 119. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 120. Hey there. I discovered your web site via Google whilst searching for a similar topic, your site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 121. Hi there. I found your website by way of Google while searching for a related subject, your web site came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 122. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 123. Hi there. I found your site by means of Google whilst looking for a similar subject, your site got here up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 124. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 125. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 126. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 127. Hello there. I discovered your site by the use of Google at the same time as looking for a related matter, your website got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 128. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 129. Hey there. I found your site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your site came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 130. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 131. Awesome post. I’m a regular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 132. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 133. Hi there. I found your site by means of Google even as looking for a comparable subject, your site got here up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 134. Hey there. I found your website via Google while searching for a related subject, your web site came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 135. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 136. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 137. Hi there. I discovered your blog by the use of Google while searching for a comparable topic, your web site got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 138. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 139. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 140. Hey there. I found your website via Google at the same time as looking for a similar topic, your website came up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 141. Hello there. I discovered your web site by means of Google whilst searching for a similar topic, your site got here up. It seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 142. Hello there. I discovered your blog via Google at the same time as searching for a related topic, your website got here up. It appears to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 143. Hi there. I discovered your web site by the use of Google even as searching for a similar matter, your website came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 144. Hello there. I discovered your site by way of Google at the same time as looking for a related topic, your web site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 145. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 146. Hey there. I discovered your website by way of Google whilst looking for a comparable matter, your web site came up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 147. Hi there. I found your site via Google at the same time as searching for a similar subject, your web site got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 148. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually irritating. A good blog with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 149. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 150. Awesome write-up. I’m a regular visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a long time.

 151. Hi there. I found your web site by way of Google even as looking for a similar matter, your website got here up. It looks good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 152. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 153. Hello there. I discovered your site by means of Google even as looking for a related matter, your website came up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 154. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 155. Hello there. I found your website by way of Google whilst searching for a related topic, your web site came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 156. Awesome post. I’m a normal visitor of your website and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 157. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will be a frequent visitor for a really long time.

 158. Hey there. I discovered your website by way of Google whilst searching for a similar matter, your web site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 159. Hi there. I found your web site by way of Google while searching for a related matter, your web site got here up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 160. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 161. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 162. Hey there. I discovered your site by the use of Google at the same time as looking for a comparable matter, your site got here up. It appears to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 163. Awesome post. I am a normal visitor of your web site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.

 164. Hello there. I found your website by means of Google while looking for a related topic, your site came up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 165. Hello there. I discovered your web site by the use of Google whilst looking for a comparable topic, your web site got here up. It looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 166. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 167. Hello there. I discovered your web site by means of Google even as looking for a comparable subject, your website came up. It appears to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 168. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 169. Hello there. I found your web site by way of Google while looking for a related matter, your web site got here up. It seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 170. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good website with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 171. Hello there. I found your site via Google while looking for a comparable subject, your website got here up. It appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 172. Hi there. I discovered your blog via Google at the same time as looking for a comparable matter, your website got here up. It looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 173. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 174. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 175. Hey there. I discovered your site via Google at the same time as searching for a similar subject, your website came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 176. Hello there. I found your blog via Google at the same time as searching for a related matter, your web site got here up. It appears good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 177. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 178. Hi there. I found your website by means of Google whilst searching for a related topic, your website came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 179. Hi there. I discovered your web site via Google at the same time as looking for a similar topic, your web site came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 180. Hello there. I discovered your blog by means of Google while searching for a similar matter, your website came up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 181. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 182. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good web site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 183. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 184. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually irritating. A good web site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 185. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really frustrating. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 186. Hi there. I found your web site by means of Google while searching for a related subject, your site came up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 187. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 188. Hi there. I found your website by the use of Google while looking for a comparable matter, your website came up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 189. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is actually annoying. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 190. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 191. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 192. Hi there. I discovered your blog by means of Google while looking for a comparable matter, your web site got here up. It seems great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 193. Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 194. Hey there. I discovered your web site by way of Google even as searching for a comparable topic, your site came up. It appears to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 195. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 196. Oh my goodness! a great post dude. Thanks Nevertheless My business is experiencing problem with ur rss . Do not know why Unable to sign up to it. Can there be any person finding identical rss issue? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 197. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 198. Hello there. I discovered your blog by way of Google at the same time as searching for a comparable topic, your site got here up. It seems to be great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 199. Good day there, just turned out to be aware about your post through Google, and have found that it is truly entertaining. I will appreciate should you continue on this idea.

 200. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 201. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really frustrating. A good site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 202. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 203. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is really annoying. A good web site with exciting content, that’s what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 204. Hiya, I’m really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 205. Hi there. I found your web site by means of Google at the same time as searching for a related topic, your website got here up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 206. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and web stuff and this is actually annoying. A good web site with exciting content, that is what I need. Thank you for making this site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 207. Hey there. I found your blog by the use of Google while looking for a comparable topic, your web site got here up. It seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 208. Hiya, I’m really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good site with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web-site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 209. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 210. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossip and net stuff and this is really annoying. A good blog with exciting content, this is what I need. Thanks for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 211. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really frustrating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for making this website, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 212. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish only about gossip and net stuff and this is actually annoying. A good website with interesting content, this is what I need. Thanks for making this website, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 213. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossip and net stuff and this is actually frustrating. A good site with interesting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 214. Hello there. I found your website by means of Google even as looking for a comparable subject, your site came up. It appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then.

 215. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossip and web stuff and this is actually frustrating. A good website with interesting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 216. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is actually irritating. A good web site with exciting content, that is what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters by email?

 217. When you have especially fair skin then you could notice which you are much more susceptible to moles. That is typical among people with lighter pores and skin and this is the cause why they ought to go to higher lengths to protect themselves in the sun’s dangerous effects.

 218. Hey there. I discovered your blog by means of Google whilst searching for a related subject, your website got here up. It appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks to visit then.

 219. Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossip and internet stuff and this is really annoying. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for making this web site, and I’ll be visiting again. Do you do newsletters by email?

 220. Awesome write-up. I’m a normal visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the excellent site. I’ll be a regular visitor for a really long time.