Wiadomości będą wysyłane raz w tygodniu, na koniec tygodnia. Adresy e-mail będą wykorzystywanie jedynie do mailingów w ramach Strefy Wolnej Prasy. Nie będą przedmiotem sprzedaży innym podmiotom.

Jesteś tutaj:
Home > Dziecko > Becikowe 2019 – ile i dla kogo?

Becikowe 2019 – ile i dla kogo?

Becikowe – co to znaczy?

Becikowe jest jednorazową zapomogą, która jest przyznawana na każde dziecko. „Becikowe” to powszechnie używana nazwa, tego świadczenia rodzinnego.

Jeżeli chcesz się zorientować ile pieniędzy Ci przysługuje z tytułu tego świadczenia, jakie kryteria trzeba spełnić oraz jakie dokumenty złożyć, dobrze trafiłaś. Poniżej znajdziesz wszystkie ważne informacje na temat becikowego, które pomogą w uzyskaniu zapomogi.

Ile wynosi becikowe w roku 2019

W bieżącym roku nie zaszły żadne zmiany w zasadach przyznawania zapomogi i wynosi, tak jak w roku ubiegłym, 1000 złotych na jedno dziecko.

Kwota kryterium dochodowego, czyli maksymalny dochód na członka rodziny, także nie uległo zmianie: Wynosi 1922 złote na osobę.

Warto wiedzieć, że data składania wniosku decyduje o tym, z jakiego okresu dochody rodziny będą brane pod uwagę, przy obliczaniu maksymalnej kwoty zgodnej z kryterium. Decydujący jest okres zasiłkowy, w którym składany jest wniosek:

 • wniosek złożony do 31 października 2019 roku – decyzja organu jest wydawana na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2017 (brany jest pod uwagę rok kalendarzowy),
 • wniosek złożony po 31 października 2019 roku – decyzja organy jest wydawana na podstawie dochodu uzyskanego w roku 2018 (brany jest pod uwagę rok kalendarzowy).

Na wysokość obliczonego dochodu mają:

 • dochód uzyskany,
 • dochód utracony.

Dzieci są również wliczane do obliczanego dochodu, pomimo że nie uzyskują żadnego dochodu.

Składanie wniosku o przyznanie becikowego

Osoby, które mają prawo złożyć wniosek i otrzymać zapomogę to:

 • matka albo ojciec,
 • opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny.

Wniosek o przyznanie opisywanej zapomogi składa się w czasie:

 • do 12 miesięcy od narodzin żywego dziecka, oraz
 • do 12 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka (w przypadku przysposobionych dzieci, becikowe można pobrać do czasu ukończenia przez nie 18 roku życia).

Wniosek o zapomogę należy złożyć w urzędzie gminy lub dzielnicy w wydziale zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych. Wraz z wnioskiem powinny być dołączone poniższe dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub odpis zupełny, gdy ojciec jest nieznany),
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu (który uzyskuje się w Urzędzie Skarbowym),
 • oświadczenie, o niepobieraniu wcześniej jednorazowej zapomogi,
 • kserokopie dowodów osobistych rodziców,
 • dokument potwierdzający, że matka prowadziła ciążę od 10 tygodnia pod opieką lekarską, np.  kartę ciąży, albo zaświadczenie od lekarza lub położnej (zaświadczenie można pobrać za strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Uwaga: w ww. wniosku trzeba wpisać PESEL dziecka, należy więc załatwić to w pierwszej kolejności. PESEL nadawany jest przez urząd stanu cywilnego. Po zgłoszeniu dziecka PESEL będzie nadany do 30 dni.

Komu becikowe nie przysługuje

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, gdy:

 • osobie z rodziny świadczenie z tytułu urodzenia dziecka przysługuje zagranicą (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej),
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało przyznane przez sąd (chyba, że: jedno lub dwoje rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; dziecko, na mocy orzeczenia sądu, jest pod naprzemienną opieką obojga rodziców; sąd zobowiązał jedno z rodziców do poniesienia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, nie zobowiązując jednocześnie drugiego do świadczeń alimentacyjnych dla tego dziecka),
 • nie złożono wniosku do 12 miesięcy od narodzin lub przysposobienia dziecka,
 • dziecko nie pozostawało pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Decyzja o przyznaniu zapomogi

Decyzja administracyjna o przyznaniu becikowego jest wydawana do 30 dni od daty złożenia stosownych dokumentów. Uprawniona do tego osoba otrzymuje becikowe:

 • do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek (jeśli nastąpiło to do 10 dnia tegoż miesiąca), lub
 • do ostatniego dnia następnego miesiąca (jeżeli wniosek złożono po 10 dniu miesiąca).

Artykuł przygotowany przy współpracy z portalem tatasos.pl

Podobne

Leave a Reply

Dodaj komentarz

W górę